Organigrama


Órganos Unipersoais


Director

É o representante ordinario da Fundación Martínez Otero no Colexio e ante a Administración Educativa.

D. Antonio Alonso Fraga

Horas de visita:

Luns de 9:30 a 11:50 h(*) e de 16:30 a 19 h.

Martes de 11:40 a 12:50 h e de 18:30 a 19:30 h (**).

Mércores de 10:45 a 12:50 h e de 16:30 a 19 h.

Xoves de 9:30 a 11:50 h e de 16:30 a 19 h.

Venres de 10:45 a 11:50 h e de 16:30 a 19 h.

Observacións:

(*) Un luns cada dúas semanas, reunión de eq. directivo.

(**) Pode retrasarse o inicio, reunión de profesorado.


Administrador

É quen ten ó seu cargo a xestión económica do colexio. Exerce as súas funcións no nome e con dependencia directa do director.

D. Manuel B. González Alonso

Horas de visita:

De luns a venres de 10 a 12,30 h. e de 17,15 a 19 h.

Outros horarios, previa cita.


Xefe de estudios

É o responsable de promover e anima-la acción educativo - cultural no colexio.

D. Ramón Eiras Fernández

Horas de visita:

De luns a xoves previa cita.


Coordinador de pastoral

É o responsable de promover e anima-la acción evanxelizadora no Centro, de forma respectuosa coa liberdade persoal.

Dna. Mª Elvira Alonso Fraga

Horas de visita:

Venres, previa cita.


Coordinador de actividades de tempo libre

É o coordinador de todas as actividades lúdicas e recreativas extraescolares.

D. Alejandro Villalba Loredo

Horas de visita:

Mércores, previa cita.


Coordinadora de TIC e ABALAR

Encárgase de animar e coordinar todo o referente á introdución de novas tecnoloxías no centro.

Dna. Yolanda Fiallega Gómez

Horas de visita:

Mércores, previa cita.


Secretaria

É quen ten ao seu cargo a xestión documental, isto é, a recopilación e conservación de tódolos datos e documentos precisos para a boa marcha do centro.

Dna. Patricia Fernández Fernández

Horas de visita:

Luns de 10 a 11 h e de 15 a 15:55 h.

Mércores de 10:20 a 11:10 h e de 15:30 a 17 h.

Xoves de 15:30 a 16:50 h.

Órganos Colexiados


Patronato

Vela polos bens materiais da Fundación e promove a xestión económica do Colexio, para o cumprimento dos prantexamentos humanitarios en favor da formación integral dos nenos/as e xoves da zona, tal e como figura nas bases institucionais.

Membros:

Presidente:

D. Antonio Rodríguez Basanta

Secretario:

D. Marcos Fernández García

Administrador:

D. Manuel B. González Alonso

Vocais:

D. Javier Jorge Castiñeira

D. José R. García Yañez

D. Antonio Alonso Fraga

D. Antonio Valín Valdés

D. Lorenzo Martínez González

D. Ramón Eiras Fernández


Equipo Directivo

É o órgano ordinario de xestión da escola, e a súa función propia é a de impulsar a acción educativa xeral do centro como concreción da Programación Anual, sen perxuízo das competencias asignadas a outros órganos de goberno.

Membros:

D. Antonio Alonso Fraga

D. Manuel B. González Alonso

D. Ramón Eiras Fernández

D. Antonio Valín Valdés

Dna. Mª Esperanza Rodríguez Veiga

Dna. Vanessa Fernández González

Dna. Patricia Fernández Fernández


Equipo Coordinador de Calidade

É o órgano encargado de animar e velar porque a acción educativa global e todo o que ela implica teña a calidade que se reflicte no plan elaborado.

Membros:

D. Antonio Alonso Fraga

D. Manuel B. González Alonso

D. Ramón Eiras Fernández

D. Antonio Valín Valdés

Dna. Mª Esperanza Rodríguez Veiga

Dna. Vanessa Fernández González

Dna. Patricia Fernández Fernández (Coordinadora)


Consello Escolar

É o órgano de goberno colexiado representativo da comunidade educativa; exerce as súas funcións no respecto ós dereitos dos pais, profesores, persoal de administración e servizos, alumnos e Institución Titular.

Membros:

Director - Presidente

D. Antonio Alonso Fraga

Representantes da Entidade Titular

D. Ramón Eiras Fernández (Xefe de Estudios)

D. Manuel B. González Alonso (Administrador)

D. Antonio Valín Valdés (Consiliario)

Representates dos pais/nais

D. Juan Rivas Nécega

Dna. Mª Victoria Bello Pena

D. Gonzalo Villarmea Carreiras

D. Antón Niñe Fernández

Representates do profesorado

D. Marcos Loureiro Díaz

Dna. Patricia Fdez. Fdez.

Dna. Mª Elvira Alonso Fraga

D. Rubén Pérez Val

Representates do persoal de Admón. e Servizos

D. Eduardo Pérez Gómez.

Representates dos alumnos

Montse A. Lois Aparicio

Lucía Rodríguez Bello