Equipos específicos de traballo


Departamento de orientación


Obxectivo

Prestar un servizo escolar e de apoio no ámbito preventivo, formativo e orientador no aspecto escolar e persoal.

Actividades

 • Cos alumnos/as
  • Avaliación inicial.
  • Orientación dos alumnos con necesidades educativas especiais.
  • Aplicación de probas psicopedagóxicas.
  • Colaboración na aplicación do plan de acción titorial.
 • Co equipo de profesores e titores
  • Orientación, asesoramento e avaliación do plan de acción titorial, do PAD e do PCC.
  • Orientación e asesoramento no tratamento da diversidade.
 • Cos órganos de dirección do centro
  • Asesoramento e colaboración co equipo directivo no tratamento de temas puntuais.
 • Coas familias
  • Asesoramento e seguimento de situacións escolares, persoais ou familiares.
  • Charlas informativas e formativas.
  • Orientación.

Composición

 • Antonio Alonso Fraga (Director)
 • Ramón Eiras Fdez. (Xefe de estudios)
 • Antonia Couto García (Ed. infantil)
 • Mª Encarnación Rguez García (Ed. primaria)
 • Patricia Fdez Fdez. (ESO/Coord de calidade)
 • Normando Leivas Luaces (P.T. / A.L.)

Coordinador

 • Javier Ponte Varela (Pedagogo).
 • Horas de atención (previa cita):
  Martes e Xoves de 15:30 a 16:10 h.

Equipo de dinamización lingüística


Obxectivos

É o responsable de velar por que o galego acade o emprego que lle corresponde dentro da comunidade educativa, acorde co plan de dinamización que se elabore.

Son os seus membros:

 • D. Marcos Loureiro. (Coordinador).
 • Dna. Antonia Couto
 • Dna Mª Esperanza Rguez
 • Dna. Lorena Longarela
 • D. Normando Leivas
 • Dna. Lourdes Gómez
 • Jorge Couto Montero
 • Antía Castiñeira Marrero

Equipo pastoral


Obxectivos

É o responsable de animar á participación da comunidade educativa nas actividades pastorais que se programen.

Son os seus membros:

 • D. Antonio Valín Valdés
 • D. Antonio Alonso Fraga
 • Dna. Mª Elvira Alonso Fraga (Coordinadora)
 • Dna. Giovanna López Teijeiro

Comisión de avaliación Individualizada (3º, 6º primaria, 4ª ESO)


Obxectivos

Encárgase de organizar as probas de avaliación individualizada no centro.

Son os seus membros:

 • Antonio Alonso Fraga. (Director).
 • Ramón Eiras Fernández (Xefe de estudios).
 • Javier Ponte Varela (Orientador).
 • Dna. Mª Encarnación Rguez (Titora de 3º de primaria).
 • D. Alejandro Villalba (Titor de 6º de primaria).
 • D. Marcos Loureiro (Titor de 4º de ESO).