Sumando Vontades

 

O noso Centro pretende dar unha formación actualizada, rigorosa e esixente e, ao mesmo tempo, cunha metodoloxía avanzada, axudar ao crecemento e desenvolvemento persoal do alumnado para que adquira e practique tanto as virtudes humanas, como os valores individuais e sociais que esixen os retos da sociedade actual. O modelo educativo aspira a potenciar nos seus alumnos todas as súas capacidades, axudándoos a pensar con sentido equilibrado como cidadáns libres e responsables.

Obxectivos

 • Procurar que cada alumno asuma a súa responsabilidade tanto a nivel persoal como en relación á súa contorna social.
 • Mellorar a capacidade de comprensión verbal dos alumnos, fomentar a lectura e a expresión escrita.
 • Fomentar hábitos de estudo utilizando distintas técnicas de traballo.
 • Desenvolver unha acción titorial e orientadora que teña en conta o tratamento á diversidade e á individualidade.
 • Fomentar comportamentos de responsabilidade que contribúan á autonomía persoal e a mellora da autoestima.
 • Espertar o interese no alumno polos seus propios obxectivos formativos de acordo coas súas capacidades.
 • Mellorar a acción educativa a favor do galego, castelán, e inglés.
 • Crear un Proxecto Curricular cunhas pautas de actuación do profesorado para mellorar e unificar criterios educativos. 

O Noso Modelo de Escola  

É unha escola popular, tanto polo sector social ao que prioritariamente se dirixe, como polo estilo que adopta e, de xeito especial, porque segue con amor aos máis necesitados.

É unha escola libre e aberta, quere ser afirmación dos dereitos da familia e da Igrexa, acolle a todos aqueles que están dispostos a emprender un camiño de liberación total, educa en valores universais de liberdade e quere transformar o ambiente no que se insire.

É unha escola que coloca á xuventude no centro do feito educativo, acólleo como é e axúdalle a medrar mediante múltiples propostas educativas, non só nas horas lectivas, senón con outras actividades formativas á marxe do horario escolar.

É unha escola que tende a crear unha comunidade xuvenil, "unha familia" na que se favorecen e cultivan as relacións persoais, a solidariedade e a amizade, e se forma un ambiente de compromiso, de ledicia e de confianza.

É unha escola caracterizada pola presenza dos educadores no medio dos alumnos/as e pola súa participación nos intereses xuvenís: son persoas dispoñibles para estar cos mozos e mozas.

É unha escola de traballo porque ensina a vivir a espiritualidade do traballo e acompaña aos alumnos/as no descubrimento do propio proxecto de vida a través da oportuna orientación vocacional e profesional.

É unha escola evanxelizada e evanxelizadora, na que o desenvolvemento persoal é seguido con respecto, a dimensión relixiosa ocupa o seu xusto lugar e o alumno/a pode coñecer e amar a Xesucristo e recorrer o seu propio camiño de fe.

É unha escola que potencia os valores específicos da realidade local nun clima de integración e de apertura a todo os homes, mulleres e culturas.

O Noso Modelo de Persoa

A nosa escola quere proporcionar aos nosos alumnos e alumnas unha EDUCACIÓN INTEGRAL, entendida como a acción educativa que favorece o despregue harmónico e progresivo de todas as dimensións que configuran a persoa:

DIMENSIÓN INTELECTUAL: para despregar e organizar as súas capacidades, de maneira que poida asimilar os coñecementos necesarios para afrontar con éxito calquera situación ou problema.

DIMENSIÓN FÍSICA: aceptando e coidando o propio corpo, potenciando as habilidades físicas e motoras, e adquirindo hábitos de vida sa e gusto pola actividade física.

DIMENSIÓN AFECTIVA: para promover a autoestima, acadar o equilibrio persoal e establecer unhas relacións que contribúan á propia realización e á realización das persoas coas que se trate.

DIMENSIÓN SOCIAL: tomando conciencia responsable e solidaria de pertencer a uns determinados grupos sociais e das esixencias que isto comporta.

DIMENSIÓN ESTÉTICA: cultivando a sensibilidade pola beleza e polas súas diferentes manifestacións naturais, artísticas e culturais.

DIMENSIÓN ÉTICA: para adquirir a capacidade de análise crítica e asumir os valores morais da sociedade, chegando á elaboración dunha escala de valores propia que favoreza o desenvolvemento harmónico da súa persoa e a súa aportación activa e positiva á sociedade.

DIMENSIÓN TRANSCENDENTE: potenciando o dinamismo espiritual, comprometéndose na busca de solucións persoais ás cuestións e preguntas sobre o ser humano, abríndose ao feito relixioso e á transcendencia como posibilidade dunha realización persoal máis rica e plena. 

Principios de Calidade Educativa

O noso colexio pon aos alumnos/as no centro da súa acción educativa, buscando a formación integral da persoa.

 • A acollida incondicional da persoa.
 • A confianza nos mozos e mozas.
 • A personalización das relacións.
 • O respecto á vida.
 • O traballo como fonte de educación.
 • A construción dun mundo máis solidario, xusto e pacífico.
 • A apertura a Deus.

Comprendemos que a visión de futuro esixe un compromiso decidido de:

 • Estimular entre os educadores/as unha formación humana, profesional e cristiá, aberta ás novas sensibilidades e necesidades da xente moza de hoxe en día.
 • Favorecer o sentido de corresponsabilidade na misión educativa.
 • Responder aos novos desafíos que presenta o mundo xuvenil, potenciando o traballo en equipo e de forma coordenada desde as distintas plataformas educativas.
 • Educar aos nenos/as, adolescentes e mozos/as para participar na vida social con sentido de responsabilidade.
 • Favorecer no colexio a interculturalidade e o sentido de pertenza a Europa co fin de construír unha nova cidadanía activa, pacífica e democrática.
 • Potenciar a identidade cristiá do noso centro desde unha cultura aberta aos valores evanxélicos e a educación na fe.

Para responder a todas estas expectativas, o Colexio conta con:

 • O Sistema Preventivo coma estilo educativo propio.
 • Unha metodoloxía aberta e flexible, que promove aprendizaxes significativas integrando en cada intre os avances pedagóxicos a través da formación permanente do profesorado.
 • Sentido de familia, onde todos os integrantes da comunidade educativa se encontren “coma na casa”.
 • Escola a tempo pleno, máis alá do estrictamente académico.
 • Un sistema de avaliación continua e atención á diversidade, que garante en cada intre do proceso educativo, a adecuación da nosa acción ás necesidades dos destinatarios.
 • Unha educación en valores e un servizo de orientación e titoría que posibilite a maduración persoal e a realización do proxecto de vida de cada alumno/a.
 • Unha relación aberta e receptiva coas familias, baseada na información, a comunicación e colaboración.
 • Un equipo humano, altamente capacitado no profesional, comprometido coa educación e identificado co proxecto educativo.
 • Unha ampla oferta de actividades, buscando a formación integral dos nosos alumnos/as.
 • Un constante afán de mellora e superación.

 Para todo isto a Dirección do centro asegura o cumprimento de todos os requisitos regulamentarios necesarios para o desenvolvemento da nosa actividade. 

 

Correo
Llamada
Asignación
Acerca de
Instagram