Xuntos somos máis

AVISO LEGAL

1. Información xeral

Este sitio web é responsabilidade da Fundación Martínez Otero, empresa con domicilio social situado en Rúa Paco Maañon, 12 CP 27780 Foz (LUGO) en representación do CPR plurilingüe Martínez Otero.  

Datos de contacto:  

  • FUNDACIÓN MARTÍNEZ OTERO
  • Teléfono: 982140028
  • E-mail: administracion@martinezotero.es

2. Dereito de uso limitado

Non se permite a copia, reprodución, publicación, modificación, distribución ou traslado a outros sitios web dos contidos deste portal sen a autorización escrita previa da Fundación Martínez Otero.

3. Comunicacións

Fóra dos datos persoais cuxa protección se regula nun apartado posterior, as comunicacións que estableza o visitante deste portal a través dos medios proporcionados para o efecto considéranse non confidenciais e non privadas. As informacións proporcionadas polo visitante poderán ser utilizadas para calquera fin que non contraveña a lei. Doutra banda o visitante comprométese a non difundir a través deste portal ningunha información que sexa contraria á lei e a honestidade, particularmente información difamatoria, daniña, perigosa para os menores, obscena, falsa, enganosa ou que atente contra os dereitos de privacidade ou propiedade intelectual de terceiras partes. Se o fixese, o visitante será o único responsable e será perseguido pola lei. A Fundación Martínez Otero non poderá ser culpada nin principal nin subsidiariamente en relación con iso.  

4. Ligazóns a outros sitios web

Este portal prové ligazóns a outros sitios web que son propiedade de terceiras partes. A Fundación Martínez Otero non controla devanditos sitios e por tanto non se fará responsable de ningún dano que poida sufrir o visitante como consecuencia de entrar nas devanditas páxinas a través das ligazóns deste sitio web, incluídos os derivados a situacións ilegais, ilexítimas ou perseguibles que poidan existir nos mesmos.  

5. Marcas rexistradas

Aínda que non se especifique concretamente en cada caso, as marcas que aparecen neste portal, tanto as propias da Fundación Martínez Otero como as de terceiras partes, teñen o carácter de protexidas. Por tanto, o visitante non poderá facer uso de ningunha delas sen o consentimento previo e escrito do seu propietario.  

6. Protección de datos

Para os efectos do previsto na Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, e a Lei de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico (LSSI-CE), a Fundación Martínez Otero informa ao Usuario da existencia dun ficheiro automatizado de datos de carácter persoal creado por e para a devandita empresa e baixo a súa responsabilidade, no que se manterán mentres se consideren útiles para a exclusiva finalidade de xestionar os datos co fin proposto no sitio.  

A Fundación Martínez Otero tomará todas as medidas que estime oportunas para evitar que os datos persoais do visitante vaian parar a outras mans alleas á relación comercial que se mantén entre ambos. Doutra banda, a información persoal pode ser moi útil para que a Fundación Martínez Otero ofreza aos seus clientes o mellor servizo posible, ceder os datos persoais, de forma confidencial, a terceiras persoas coa finalidade de entregar os produtos vendidos e xestionar o soporte técnico das bases de datos. Por iso, salvo que se reciba notificación escrita en contra, por carta (dirixida á seguinte dirección: Rúa Paco Maañón 12 – 27780 Foz (LUGO) ou por Fax (982140426), cos seguintes datos e asinada: nome e apelidos do usuario, domicilio a efectos de notificacións, fotocopia do Documento Nacional de Identidade ou Pasaporte, e petición en que se concreta a solicitude.  

No caso de representación, deberá probarse a mesma mediante documento fidedigno. O visitante autoriza á Fundación Martínez Otero a utilizar a súa información persoal para os seus fins comerciais e de servizo, incluíndo o acceso aos datos dos seus clientes polos seus concesionarios e o uso para campañas publicitarias. A Fundación Martínez Otero non venderá nin alugará dita información a terceiras partes. Desta maneira a Fundación Martínez Otero, informa o Usuario sobre a posibilidade que lle asiste de exercer os dereitos de acceso, rectificación, oposición e cancelación dos datos persoais. 

 

Correo
Llamada
Asignación
Acerca de
Instagram